Entree

Hulp en advies bij de uitvaart op basis van vrijwilligheid onderlinge solidariteit en/of nabuurschap

Entree

Hulp en advies bij de uitvaart op basis van vrijwilligheid onderlinge solidariteit en/of nabuurschap

Entree - copy

Hulp en advies bij de uitvaart op basis van vrijwilligheid onderlinge solidariteit en/of nabuurschap

Entree - copy

Hulp en advies bij de uitvaart op basis van vrijwilligheid onderlinge solidariteit en/of nabuurschap

Entree - copy

Hulp en advies bij de uitvaart op basis van vrijwilligheid onderlinge solidariteit en/of nabuurschap

Privacy statement

Privacy statement DLE Dinxperlo
Begrafenisvereniging De Laatste Eer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.
De Functionaris Gegevensbescherming van Begrafenisvereniging De Laatste Eer is te bereiken via: info@dledinxperlo.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Geslacht
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Burgerlijke staat
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt en die afhankelijk zijn van de aanvraag
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dledinxperlo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Begrafenisvereniging De Laatste Eer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw offerte
– Opname in de ledenadministratie
– Order
– Factuur en betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Begrafenisvereniging De Laatste Eer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een functionaris van Begrafenisvereniging De Laatste Eer) tussen zit. Begrafenisvereniging De Laatste Eer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Website met contactformulier
– Opname van data in interne programma’s zoals het Brain programma, administratieprogramma of databases

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Begrafenisvereniging De Laatste Eer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Begrafenisvereniging De Laatste Eer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Begrafenisvereniging De Laatste Eer en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dledinxperlo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Begrafenisvereniging De Laatste Eer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoongegevens beveiligen
Begrafenisvereniging De Laatste Eer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact via info@dledinxperlo.nl